PREPRAVNÝ PORIADOK DOPRAVCU

VMAX transport s.r.o., P. Dobšinského 1095/42‎, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, IČO: 46423117, DIČ: 2023386519, IČ DPH: SK2023386519

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu – VMAX transport s.r.o. (ďalej  „dopravca“) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej len „Prepravný poriadok“).
 2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.grandtaxi.sk.  Po ich zverejnení na webovej stránke prepravcu sú tieto podmienky  súčasťou každej zmluvy o preprave osôb, kde sú upravené aj práva a povinnosti účastníkov zmluvy o preprave osôb.

3.Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

 1. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a jeho batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

 

Čl. II

Povinnosti dopravcu 

Dopravca je povinný najmä:

 1. a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 2. b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli grandtaxi.ska na viditeľnom mieste v prevádzke dopravcu a zároveň aj na prevádzke Dispečingu.
 • Prevádzka dopravcu: – White House , P. Dobšinského 1095/42 , 979 01 Rimavská Sobota .
 • Prevádzka Dispečingu: – Budova Polep.sk s.r.o. ulica Družstevná č:3, kancelária č: 202, 979 01 Rimavská Sobota .
 1. c) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.
 2. d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 3. e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxislužby – rádio dispečingu.
 4. f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, voči cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla.
 5. g) Ak na základe zmluvy o spolupráci s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe iný zmluvný dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

 

Čl. III

Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
 2. a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
 3. b) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 4. c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov
 5. d) je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,
 6. e) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradla,
 7. f) na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxislužby – rádio dispečingu
 8. g) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
 9. h) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, ktoré je na vozidle v najvyššom bode uchytené magneticky, pevnou montážou na strešnom nosiči;

2.Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu ma rozsvietené strešné svietidlo:

 1. a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté,
 2. b) osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešne svietidlo zakryte neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.
 3. c) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

 

Čl. IV

Výkon činnosti taxislužby

 1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
 2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .
 3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
 4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia na stanovisku taxislužby v danej lokalite kam patrí daná objednávka .Pokiaľ sa jedná o vozidlo zo zvýhodnenou cenou pre objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené pred ostatnými vozidlami čakajúcimi v rade. Vozidlá so zvýhodnenou cenou môžu byť zasielane pre cestujúceho kdekoľvek do miesta pristavenia.
 5. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zápchach, prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a počtom prejazdených km.
 6. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne , alebo ústnou formou zo strany rádio dispečingu poskytovateľa taxislužby taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby.
 7. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

– meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

– nástupné miesto prepravovanej osoby,

– telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu

 1. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.
 2. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
 3. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – rádio dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.
 4. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.
 5. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej úžitkovej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 6. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
 7. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
 8. a) číslo dokladu,
 9. b) evidenčne číslo vozidla,
 10. c) dátum jazdy,
 11. d) obchodné meno dopravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,
 12. e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
 13. f) zaplatené cestovné s DPH a bez DPH,
 14. g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
 15. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
 16. a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK
 17. b) kópiu koncesnej listiny,
 18. c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,
 19. d) preukaz totožnosti vodiča,
 20. e) doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie,
 21. f) montážny list od taxametra
 22. Vodič je oprávnený žiadať pred začatím prepravy zálohu podľa ním predbežne určenej ceny za prepravu. V prípade, že cestujúci mu zálohu neuhradí vôbec alebo ju nezaplatí v určenej výške, má vodič právo vykonanie prepravy odmietnuť a cestujúci je povinný zaplatiť vodičovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- €.
 23. Cestujúci je oprávnený zaplatiť za prepravu hotovosťou alebo platobnou kartou.
 24. Cestujúci objednaním prepravy vyslovene súhlasí s tým, že jeho telefonická objednáva je nahrávaná a jeho osobné údaje budú spracované a uložené pre účely poskytnutia služby ako aj pre účely vymáhania náhrady cestujúcim spôsobnej škody, zmluvnej pokuty a ušlého zisku.
 25. Cestujúci berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že vo vozidle, ktoré sa má použiť na účely prepravy je zabudovaná kamera, v súvislosti s čím cestujúci vyslovene súhlasí s vyhotovením, použitím a uchovávaním obrazového a zvukového kamerového záznamu počas vykonávania prepravy. Tento záznam je možné použiť len na účely prepravy, náhrady škody, zmluvnej pokuty a ušlého zisku, ako aj na účely trestného či priestupkového konania, ako aj v iných odôvodnených prípadoch.

Čl. V

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah,

 1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
 2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a)prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,

b)prostredníctvom dispečingu,

pričom prepravná zmluva sa uzatvára na základe ústnej objednávky cestujúceho, osobne alebo telefonicky, ktorý týmto dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho a s týmto prepravným poriadkom.

 1. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby. Ak toto právo nevyužije, je povinný zaplatiť cenu za prepravu určenú týmto cenníkom.
 2. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 14 prepravného poriadku.
 3. Uzavretím zmluvy o preprave osôb vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 4. Odmietnuť uzavretie zmluvy o preprave osôb a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby alebo dispečingpodľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.
 5. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovne podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.
 6. Ak cestujúci nenastúpi v dohodnutom čase na dohodnutom mieste do vozidla prepravcu za účelom objednanej prepravy, je cestujúci povinný zaplatiť prepravcovi náhradu škody vo výške ušlého zisku, vynaložených nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30,- €. Za účelom ich vymoženia cestujúci vyslovene súhlasí s použitím svojich osobných údajov, hlasovej nahrávky a kamerového záznamu vyhotoveného dopravcom. Okrem toho má dopravca nárok aj na náhradu s tým spojených účelne vynaložených nákladov.

Čl. VI

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

 1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave osôb odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky zmluvy o preprave osôb alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej zmluvy o preprave osôb odstúpiť, ak
 3. a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera
 4. b) alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo
 5. c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy alebo
 6. d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

 

 1. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave osôb odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. VII

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

 1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
 2. a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
 3. b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
 4. c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 5. d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,
 6. e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
 7. f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
 8. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na Polícií..
 9. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu musí vydať.
 10. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov voči vlastníkovi veci a zákonnej odmeny.

Čl. VIII.

Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú

cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 1. a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
 2. b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa

cenníka taxislužby,

 1. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. IX

Reklamácie, sťažnosti, náhrada škoda

 

 1. Cestujúci je oprávnený podávať reklamácie na vykonanú prepravu a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci  má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
 2. Cestujúci je oprávnený reklamovať závady dopravy  nasledovným spôsobom:
 3. a) doručením reklamácie na mail dopravcu uverejnený na webovej stránke dopravcu
 4. b) doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

3.V reklamácii musí oprávnený vymedziť dôvod reklamácie, svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy ( úhrada odplaty za prepravu),

 1. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.
 2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkom (§ 427 až 431). Túto reklamáciu je povinný ihneď po vykonaní prepravy na mieste spísať s vodičom, inak mu právo na náhradu škody nevznikne.
 3. Cestujúci je oprávnený domáhať sa svojich práv aj podaním na súd, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

 

 

Čl. X

Mimoriadna udalosť

 

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:
 2. a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,
 3. b) požiar vozidla,
 4. c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
 5. Pri Mimoriadnej udalosti  je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
 6. a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
 7. b) urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,
 8. c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 9. d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,
 10. e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.
 11. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
 12. a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému organu,
 13. b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
 14. c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutia  privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,
 15. e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 2. Cestujúci, uzavretím zmluvy o preprave osôb prehlasuje, že sa vopred, pred objednaním prepravy oboznámil s právami a povinnosťami dopravcu a cestujúceho, vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku, pričom ich berie na vedomie a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku,  pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v prevádzke Dispečingu – v budove Polep.sk s.r.o. na ulici Družstevnej č: 3,, 979 01 Rimavská Sobota a na internetovej stránke dopravcu www.grandtaxi.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
 4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.
 5. Tento Prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím dopravcu dňa 01.02.2018 a je účinný.
 6. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený na webovej stránke dopravcu a nástenke v prevádzke Dispečingu, v budove Polep.sk s.r.o. na ulici Družstevnej č: 3,